Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BLAUW communicatie afgesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen.
2. De toepassing van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen die de wederpartij/ opdrachtgever gebruikt, wordt door BLAUW communicatie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien BLAUW communicatie deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.

Artikel 2 Definities
In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. BLAUW communicatie en onderdelen die behoren tot deze eenmanszaak.
B. wederpartij/opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die met BLAUW communicatie een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift op of andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding
1. Elk door BLAUW communicatie uitgebracht aanbod heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2. Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven BLAUW communicatie niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door BLAUW communicatie deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
3. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BLAUW communicatie te worden meegedeeld en vervolgens door BLAUW communicatie schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per mail doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.
5. Indien zulks naar het oordeel van BLAUW communicatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is BLAUW communicatie gerechtigd om namens -en voor rekening van- opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van BLAUW communicatie worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden.

Artikel 4 Annulering
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks schriftelijk door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan BLAUW communicatie onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit een dergelijke annulering. Voor alle verrichte werkzaamheden wordt dan een uurtarief van € 75,‐ exclusief btw gerekend en eventuele andere gemaakte indirecte kosten worden direct doorbelast.

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen
1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen BLAUW communicatie en de wederpartij zijn overeengekomen en vastgelegd.
2. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken (uur)tarief betaald moeten worden.

Artikel 6 Levertijden / Levering
1. Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aangeduid.
2. Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.
3. Het eigendom van geleverde goederen gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van BLAUW communicatie te bewaren.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan BLAUW communicatie door opdrachtgever slechts gehouden worden aan een inspanningsverplichting.

Artikel 7 Dienstverlening
1. BLAUW communicatie is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door in te schakelen derden.
2. BLAUW communicatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door BLAUW communicatie aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij BLAUW communicatie of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
2. BLAUW communicatie verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door BLAUW communicatie aan haar zijn verleend.
3. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van BLAUW communicatie niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.
4. BLAUW communicatie behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van BLAUW communicatie worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
6. BLAUW communicatie kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
7. Voor ideeën, concepten, teksten, adviezen en tips van BLAUW communicatie die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product/dienstverlening, dient de opdrachtgever BLAUW communicatie een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Artikel 9 Geheimhouding
BLAUW communicatie verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de wederpartij die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 10 Prijzen/ betaling
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2. BLAUW communicatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde opdrachtgever een
3. voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.
Alle facturen van BLAUW communicatie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.
4. BLAUW communicatie is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.
5. BLAUW communicatie behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie en/of niet tijdige betaling van de opdrachtgever diensten niet te leveren.
6. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden.
7. Betaling vindt plaats in euro’s.
8.Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie, implementatie, uitvoering of ingebruikname door de opdrachtgever.
9. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.
10. BLAUW communicatie kan de opdrachtgever vragen om een aanbetaling van 25%. Dit wordt door BLAUW communicatie aangegeven in de offerte. De aanbetaling dient te gebeuren na acceptatie van de offerte.
11. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.
12. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is.
13. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het BLAUW communicatie vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,- alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. BLAUW communicatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door BLAUW communicatie geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar BLAUW communicatie aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie uitingen is BLAUW communicatie in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc. etc..
2. BLAUW communicatie is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketing adviezen, reclame adviezen en communicatie adviezen.
3. Indien BLAUW communicatie in opdracht van opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert is BLAUW communicatie niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Opdrachtgever vrijwaart BLAUW communicatie tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan BLAUW communicatie.
5. Indien BLAUW communicatie, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, zal die schade te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van BLAUW communicatie exclusief de omzetbelasting en verschotten welk gepaard is gegaan met de desbetreffende opdracht aan BLAUW communicatie.
6. BLAUW communicatie is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden etc. etc.. In voorkomende gevallen dient opdrachtgever die zaken te verzekeren.
7. BLAUW communicatie is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. BLAUW communicatie kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.

Artikel 12 Reclames
1. BLAUW communicatie accepteert uitsluitend schriftelijke reclames.
2. Ten aanzien van zichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering.
3. Ten aanzien van onzichtbare gebreken geldt een reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
4. Reclames schorten de verplichtingen van opdrachtgever tot betaling niet op.
5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van BLAUW communicatie te allen tijde beslissend.

Artikel 13 Overmacht
1. In geval van tijdelijke overmacht is BLAUW communicatie gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand.
2. In geval van blijvende overmacht is BLAUW communicatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop BLAUW communicatie geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van BLAUW communicatie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, plotseling excessieve ziekte, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is BLAUW communicatie gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst: de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van BLAUW communicatie dan ook en zonder dat BLAUW communicatie tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 15 Toepasselijk recht / Geschillen
1. Alle overeenkomsten met BLAUW communicatie worden geregeerd door het Nederlands recht.
2. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Roermond.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van BLAUW communicatie en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Limburg. 9 Juli 2007 onder K.v.K. 12064688. Voor de laatste keer aangepast op 20 april 2018.